Zapoznaj się z definicjami

Strona główna » Aktualności » Zapoznaj się z definicjami

wielkość tekstu: A | A | A

Kosztorys sporządza się m. in. w celu

- określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:

- przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,

- przez wykonawcę : w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji i inne,

- prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami,

- rozstrzygania sporów,

- w celach dowodowych,

- wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.
 

Kosztorys inwestorski:

- sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji przetargowej.
 

Kosztorys ofertowy:

- służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną cześć umowy o realizację inwestycji robót budowlanych.

 

Kosztorys dla Banku w związku z kredytem:

- jest to kosztorys szacunkowy , nie wymagający sporządzania dokładnych przedmiarów. Nie można się jednak na nim opierać dokładnej wartości inwestycji. Nie jest podstawą do umowy na roboty budowlane ze względu na szacunkowy charakter kosztorysu. Kosztorys jest niezbędny do uzyskania kredytu od banku na budowę domu lub remontu.

 

Kosztorys dodatkowy:

- sporządza wykonawca po wykonaniu robót, jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej ilości robót. Stanowi on podstawę do zmiany ceny za wykonanie robót określonej w umowie. Natomiast w przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora zmian w dokumentacji projektowej - zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
 

Kosztorys powykonawczy:

- sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych i poddziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.

 

Kosztorys zamienny:

- może stanowić podstawę do ustalania zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę robót. Roboty zamienne powstają w trakcie realizacji robót budowlanych na skutek zmiany technologii bądź ilości wykonywanych robót udokumentowanych obmiarem. Kosztorys zamienny jest wyceną robót zamiennych, przygotowywany jest przez wykonawcę po ich wykonaniu lub przed jako propozycja zmian obliczeń kosztorysu ofertowego. Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego jest zawsze kosztorys ofertowy. Składniki ceny kosztorysowej, takie jak robocizna, wysokość narzutów, powinny być takie same jak w kosztorysie ofertowym. Z uwagi na rodzaj zawartej umowy na roboty budowlane kosztorys zamienny może służyć do zmiany wysokości wynagrodzenia tylko w przypadku umowy kosztorysowej.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

 - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe (art. 17 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zagwarantować realizację swoich interesów związanych z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

 

Kierownik budowy:

– z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje  wykonaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy nadbudową.

Kierowanie pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa jest uznawane za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w jakiejkolwiek specjalności techniczno-budowlanej definiowanej przez prawo budowlane. Jednakże w przypadku gdy w zakresie wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy występuje zakres robót budowlanych określony w uprawnieniach budowlanych innych specjalności niż specjalności posiadane przez kierownika budowy inwestor zobowiązany jest ustanowić odpowiednich kierowników tych robót.

Kierownika robót nie należy utożsamiać z kierownikiem innych robót budowlanych takich jak przebudowa, remont, rozbiórka lub montaż obiektu budowlanego.

Kierownik budowy, a także kierownicy robót w zakresie budowy są uznawani za uczestników procesu budowlanego.

 

               

czytano: 1764 razy

autor: invest-polska.pl

data dodania: 2018-04-20 11:49:56

Kontakt
ADRES INVEST POLSKA 42-400 Zawiercie, ul. S. Huldczyńskiego 11/63 KONTAKT tel. +48 502 294 781 e-mail: biuro@invest-polska.pl
dalej 
Definicje
  Kosztorys sporządza się m. in. w celu - określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: - przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń ...
dalej 

Zapewniamy

  • Nadzory Inwestorskie
  • Przedmiary robót dla planowanych inwestycji
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy powykonawcze, zawierające zakres prac
  • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną i szczegółową
  • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów
  • Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

  • Kosztorys sporządza się m. in. w celu: określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: -przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, -przez ...dalej 
  • Kosztorys inwestorski: sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. ...dalej 
  • Kosztorys ofertowy: służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w ...dalej 

INVEST POLSKA
ul. S. Huldczyńskiego 11/63, 42-400 Zawiercie

tel.: 502 294 781
e-mail: biuro@invest-polska.pl

Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna